جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
موش پوزه ستاره‌ای 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
عنکبوت خرچنگی ژاپنی 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
آهوی کاکلی 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
هشت‌پای دامبو – کمی شبیه آدم‌های احمق است!
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
زرافه گردن (Gerenuk) 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
«بابی روسا» یا «خوک آهو» 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
فوسا (Fossa) 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
جربوع یا موش دوپای گوبی [صحرای گوبی در چین] 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
غزالک گورخری 

جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید! 
لاک‌پشت کانتور با لاکی نرم 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
حباب ماهی (Blobfish) 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
میگوی آخوندکی (Mantis Shrimp) 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
دلفین نهنگی پوزه‌کوتاه یا دلفین «ایراوادی» 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
خوک دریایی 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
دهان گردماهی یا «لامپری» 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
لک‌لک نیل (Shoebill) 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
سایفونیا کلاواتا 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
سگ راکون ژاپنی 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
دلفین صاف جنوبی 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
ناروال یا شبه‌نهنگ تک‌شاخ 
 
جانورانی که تاکنون آن‌ها را ندیده‌اید!
قورباغه بنفش هندی